Download hier algemene voorwaarden als PDF-bestand

Algemene voorwaarden Obstacle run Bolsward

Artikel 1: Definitie
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: het door Obstacle run Bolsward in enig jaar te organiseren sportevenement:
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Obstacle run Bolsward.) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2 : Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld op de website en het bedrag moet van te voren als je deelneemt aan het evenement betaald worden bij ons aan de kassa.
2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
3. De minimum leeftijd voor deelname aan het Evenement is verschillend per afstand.
– Voor de junior run zijn kinderen tot 12 jaar zwemdiploma A en B verplicht (met begeleiding)
Voor volwassenen zijn er twee afstanden (vanaf 16 jaar)
– 4 km voor de recreatieve sporter die het vooral op het plezier gaat
– 8 km voor de fanatieke sporter die met plezier een tandje bijzet.
Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de
leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer
niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende
Deelnemer van het parcours te halen.
4. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen
doorgang te laten vinden.
5. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement
opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor
de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken
op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
6. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de
Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
7. Er starten aan de finish maximaal 50 deelnemers dit i.v.m. de veiligheid voor de deelnemers.
8. De Deelnemers is t.a.t. zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde
manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een
vereiste. Bij ieder obstakel tijdens Het Evenement heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een
obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer De Deelnemer deze niet wenst en/of durft
te overwinnen.
9. Het is VERBODEN OM TE DUIKEN in het water.
10. Laat de kleedkamers netjes achter als je weer weg gaat.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade,
hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de
Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Het beoefenen
van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van
cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Obstacle run Bolsward is geheel
voor eigen risico van de deelnemer.
2. De organisatie van de Obstacle run Bolsward aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn
deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door
training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
5. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de
Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van
de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van
een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde
schade.

Artikel 4 : Facebook, Portretrecht & Beeldmateriaal
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking
van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
Deelnemer zichtbaar is.
2. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt
is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar
of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in het bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst
toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten
behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle
tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen
het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van
persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten.